Pravični prehod je izjemno kompleksen proces

Biljana Škarja
Naš čas

Razvojna agencija SAŠA je že leta 2018 začela sodelovati s takrat novoustanovljeno platformo za pravični prehod premogovniških regij na nivoju Evropske unije

Na podlagi Evropskega zelenega dogovora je Slovenija sprejela Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij, s katero je določila Zasavje in Savinjsko-šaleško (SAŠA) regijo kot regiji, ki se bosta prestrukturirali v skladu z načeli pravičnega prehoda. Na pogovor smo povabili direktorico Razvojna agencija SAŠA mag. Biljano Škarja.

Kakšna sta vizija in poslanstvo Razvojne agencije SAŠA, v okviru katere deluje Center za pravični prehod SAŠA?

»Pravični prehod lahko opišemo kot program, s pomočjo katerega se bo v SAŠA regiji zelenemu prehodu v prvi vrsti prilagodilo gospodarstvo. Nova in preoblikovana zelena delovna mesta bodo zagotavljala višjo dodano vrednost. Prav tako bo pravični prehod zajel za našo dolino izjemno pomembno trajnostno preobrazbo energetike in daljinskega ogrevanja, predvsem pa moramo s pravičnim prehodom zagotoviti socialno varnost zaposlenih v premogovništvu in energetiki ter poskrbeti za sanacijo degradiranih območij.
Krovni cilj pravičnega prehoda je torej vsaj ohranjanje dosežene kakovosti življenja in pogojev za delo v regiji ter zagotoviti, da prav nihče ne bo spregledan oziroma pozabljen.

Pomembno se mi zdi tudi poudariti, da je Center za pravični prehod rezultat dela in sodelovanja Razvojne agencije SAŠA z odločevalci v državi in EU, ki danes že velja za primer dobre prakse soupravljanja pravičnega prehoda v evropskem merilu. Center smo oblikovali skladno s prepoznanimi specifikami in potrebami regije ob tesnem sodelovanju z vsemi identificiranimi deležniki. Po mojem mnenju so ravno sodelovanje in izmenjava ter skupno nadgrajevanje idej vodili do tega – zdaj že lahko rečemo – uspeha. Zato si vsekakor želimo čimveč takšnega sodelovanja in posledično, tako verjamem, več uspehov in dobrih rezultatov za našo regijo.«

Kako Center za pravični prehod sodeluje z lokalnimi skupnostmi in podjetji v premogovnih regijah?

»Center za pravični prehod SAŠA, ločeno od nalog, ki jih Razvojna agencija SAŠA izvaja v okviru soupravljanja in nadzora izvajanja Območnega načrta za pravični prehod, vzpostavlja lokalna partnerstva, izvaja usposabljanja, zagotavlja podporo pri pripravi projektov, evidentira prostorsko in okoljsko degradirana območja ter oblikuje vizije revitalizacije premogovniške dediščine. Center za pravični prehod SAŠA deluje tudi kot glavna informacijska točka za zeleni prehod in prestrukturiranje v regiji, ki je namenjena tako neposrednim deležnikom pravičnega prehoda kot tudi najširši javnosti.«

Kdo je upravičen do prijave na Javni razpis za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje?

...

Celoten intervju si preberite v današnjem Našem času.