V ospredju socialna storitev in šport

Svetniki Občine Šmartno ob Paki so se v ponedeljek sešli na letošnji prvi seji.

Soglasno so potrdili občinska letna načrta za leto 2024, in sicer v zvezi z ravnanjem z nepremičnim in premičnim premoženjem lokalne skupnosti ter z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami v tamkajšnjem okolju. Zeleno luč so prižgali še za predlagano novo ceno storitve pomoč družini na domu ter za letni program športa v občini.

Socialna storitev višja za 8 %

Na predlog Doma za varstvo odraslih Velenje, ki za lokalno skupnost izvaja storitev pomoč družini na domu, bo cena slednje poslej višja za 8 %. Za toliko so bili namreč konec lanskega leta višji stroški ure storitve od takrat veljavne cene zanjo. Nazadnje so ceno dvignili januarja 2022. Po obrazložitvi župana Janka Kopušarja pretežni del storitve financira občina, uporabniki pa zanjo prispevajo glede na socialni položaj. Najnižji strošek zanje za uro znaša blizu 5 evrov, najvišji pa 12 evrov. Socialno storitev pomoč družini na domu koristi v povprečju 10 starejših občanov, lokalna skupnost pa zanjo namenja 50 tisoč evrov proračunskega denarja na leto. Vsa leta se je pokazala kot izjemno koristna, uporabniki so z njo zadovoljni, je še povedal Kopušar.

Za program športa 88.400 evrov

V letošnjem občinskem proračunu je za razvoj športa v lokalni skupnosti predvidenih 88.400 evrov. Svetniki so potrdili predlog občinske uprave, da od tega zneska 33.500 evrov namenijo za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v vrhunski šport, športno rekreacijo in kakovostni šport, nekaj manj kot 51.000 evrov pa za tekoče vzdrževanje športnih objektov, vzdrževanje otroškega igrišča v središču kraja, sofinanciranje dejavnosti Športne zveze Velenje ter za postopke in projekte načrtovanja nove večnamenske športne dvorane in njenega umeščanja v prostor.
»Glede slednje smo še daleč od tega, da bi govorili o investiciji. Želja je v občini prisotna že vrsto let, a je pred kakršnimi koli dejanji treba preveriti marsikaj, najprej že v okviru idejne zasnove, nato pa iskati odgovore na številna druga vprašanja – od zagotovitve potrebnega prostora zanjo pri osnovni šoli, kjer je umestitev najbolj smiselna, do finančnih možnosti,« je povedal Kopušar.
S tem je pritrdil pomisleku svetnika Petra Rosensteina, ki je v razpravi dejal, da je treba k aktivnostim pristopiti pravilno in smotrno oziroma skrbno pretehtati, kaj vse bi največja naložba v lokalni skupnosti potegnila za sabo.
S potrditvijo letošnjega letnega programa športa v lokalni skupnosti so odprte možnosti za sofinanciranje programov na podlagi javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z določenimi merili in kriteriji.