Gospodarstvo Savinjsko-šaleške v letu 2023

Gospodarstvo v SAŠA regiji v 2023
Naš čas

Lanske poplave vplivale tudi na poslovanje podjetij v vsej regiji – Glavni izzivi: birokratske ovire, prometna ohromljenost in iskanje kadrov

Velenje 29. maja – Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je skupaj z Agencijo za javno-pravne evidence AJPES, območne enote Velenje, predstavila rezultate in kondicijo gospodarstva v letu 2023. Kot je uvodoma povedal direktor Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Rok Plankelj, se je tako število podjetnikov kot število gospodarskih družb povečalo, kljub neurjem in poplavam, ki so se zgodile v lanskem letu. Pri samostojnih podjetnikih beležijo rast zaposlovanja, pri gospodarskih družbah pa rahel upad zaposlovanja.

Finance v porastu

Povečali so se tudi prihodki, vendar je Rok Plankelj posebej opozoril, da so bile v prihodke kalkulirane tudi državne pomoči in zavarovanja, zato podatek o povečanju prihodkov najbrž ne izkazuje realnega stanja. V finančnem delu poročila velja omeniti še, da se je povečal tudi čisti dobiček podjetij, prav tako pa se je povečala dodana vrednost na zaposlenega.

Izzivi Saša regije

V preteklem letu so gospodarske družbe v regiji prizadele hude poplave, res da ne vseh podjetij, vendar je bila celotna regija nekaj dni ohromljena, kar je vplivalo tudi na poslovanje ostalih podjetij. Zaščita in preprečevanje podobnih dogodkov v prihodnje je izziv, ki se mu bo treba posvečati. Prometna ohromljenost regije se navezuje tudi na počasno gradnjo 3. razvojne osi. Regijsko gospodarstvo si zato želi pospešitve gradnje 3. razvojne osi, ki je za rast in konkurenčnost podjetij SAŠA regije nujna. Velika cokla razvoja so tudi birokratske ovire, želijo si tudi ugodnejše davčne politike za konkurenčnost podjetij.

Izrazito pomanjkanje delovne sile

Posebej je bil izpostavljen tudi manko kadrov v podjetjih. Podjetja s težavo zadržujejo že zaposlene delavce, nove s težavo pridobivajo, pojavile pa so se tudi težave s pridobivanjem kadrov na trgu. Podjetja se zato poslužujejo zaposlovanja tujih delavcev, pri čemer pa zopet naletijo na neskončne birokratske ovire. Eden od vzrokov težjega pridobivanja kadrov je tudi plačna politika, ki bi morala delovati v smeri razbremenitve plač, s čimer bi povečali neto prejemek zaposlenega, kar bi pozitivno vplivalo na produktivnost in konkurenčnost podjetij v regiji.

42 milijonov za prestrukturiranje

Kot pozitivno ocenjujejo pred nekaj dnevi objavljen razpis iz sklada za pravični prehod, na katerem bo gospodarstvo za produktivne naložbe lahko pridobilo 42 milijonov evrov. Na razpis je bilo treba čakati precej časa, zato njegovo končno objavo in možnost pridobitve prepotrebnih sredstev ocenjujejo kot zelo pozitivno.

Podatki AJPES-a

V SAŠA regiji je bilo na dan 31. 12. 2023 vpisanih 1.347 družb, od tega 73 novoustanovljenih in 37 izbrisanih. AJPES-u je do 2. aprila 2024 podatke iz letnih poročil za leto 2023 predložilo 1.291 družb, 56 več kot za leto 2022. Družbe SAŠA regije so z odstotnim padcem števila zaposlenih ustvarile za 12 odstotkov več prihodkov in 12 odstotkov več odhodkov.
V Poslovnem registru Slovenije je bilo konec leta 2023 v SAŠA regiji vpisanih 2.939 podjetnikov. V letu 2023 je bilo 506 novoustanovljenih in 380 izbrisanih podjetnikov. Podatke iz letnih poročil za leto 2023 je AJPES predložilo 1.492 podjetnikov, 95 več kot za leto 2022. Podjetniki v SAŠA regiji so z dvoodstotno rastjo števila zaposlenih ustvarili 8 odstotkov več prihodkov, 7 odstotkov več odhodkov in za en odstotek znižali čiste prihodke od prodaje na tujih trgih. Podjetniki v SAŠA regiji so leto 2023 zaključili z neto podjetnikovim dohodkom 17 milijonov evrov, ki je bil za 25 odstotkov višji kot v letu prej.