Danes na seji sveta o ukrepih za reševanje stisk občanov

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

 1. Potrditev zapisnika 9. seje Sveta Mestne občine Velenje
 2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave
 3. Predlog Sklepa o pridružitvi Mestne občine Velenje h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo
 4. Predlog Sklepa o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine
 5. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi v EUP BC10 za določitev obsega in velikosti stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi, na zemljišču s parcelno št. 371/1, katastrska občina 976-Črnova v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 3643)
 6. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi v EUP BC10 za določitev obsega in velikosti stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi, na zemljišču s parcelno št. 187/5, katastrska občina 955-Bevče v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 3628)
 7. Predlog Sklepa o postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte in so posledica neurij v letu 2023
 8. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2023
 9. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v MOV v letu 2024
 10. Seznanitev s sestavo cene toplotne energije
 11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v MOV
 12. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
 13. Predlog Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje
 14. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
 15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)

Predlagana je naslednja razširitev dnevnega reda:

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2024.

Gradivo je objavljeno na spletni strani https://www.velenje.si/obcina/svet/sklic-sveta-mov-2022-2026/.

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi https://www.velenje.si/obcina/svet/sklic-sveta-mov-2022-2026/.